Konstituirajuća sjednica Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar održana je 03. travnja 2013. godine

Članovi novog saziva Školskog odbora Centra Tomislav Špoljar imaju četverogodišnji mandat koji traje od dana konstituirajuće sjednice

Školski odbor Centra Tomislav Špoljar broji 7 članova, od kojih 3 člana imenuje Osnivač, a to su:

1.     Antun Mišanović

2.     Ruti-Hedviga Karlović

3.     Jasminka Vujasinović

     Članovi Školskog odbora Centra imenovani iz reda učitelja i stručnih suradnika su:

4.     Ines Žukina

5.     Ivanka Jakopec

    Član Školskog odbora Centra imenovan iz reda radnika Centra Tomislav Špoljar je:

6.     Mirjana Plantak

               Član Školskog odbora Centra imenovan iz reda roditelja je:

                                                7.   Karmen Šarman