Članovi novog saziva Školskog odbora Centra Tomislav Špoljar imaju četverogodišnji mandat koji traje od dana konstituirajuće sjednice

Školski odbor Centra Tomislav Špoljar broji 7 članova, od kojih 3 člana imenuje Osnivač, a to su:

1.     Sebastijan Cikač

2.     Mario Lešina

3.     Dijana Posavec

      Članovi Školskog odbora Centra imenovani iz reda učitelja i stručnih suradnika su:

4.     Ivanka Jakopec

5.     Ines Žukina

                   Član Školskog odbora Centra imenovan iz Vijeća roditelja je:

                                                   7.   Stjepan Golubić