Na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup sportskih dvorana, prostora i opreme osnovnih škola, Gradskog poglavarstva Grada Varaždina,( Službeni glasnik Grada Varaždina broj 9/19, 8/20 ) Školski odbor Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar objavljuje

 

                                               JAVNI NATJEČAJ

 

            kojim se daje u zakup sportska  dvorana  Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar

 

Prostor sportske dvorane Centra  daje se u zakup na određeno vrijeme u školskoj 2020.20/21. godini  radnim nastavnim danima, u vremenu od 16,00 do 20,30 sati.

Cijena zakupa prostora i opreme  za korištenje sportske dvorane  iznosi 200,00 kuna po satu,

Iznimno, za mlađe uzrasne kategorije  sportskih udruga Grada Varaždina koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i sportske klubove osoba s invaliditetom cijena zakupa sportske dvorane iznosi 80,00 kuna po satu.

Uz ponudu u kojoj se navodi prijedlog satnice ponuditelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1.      Presliku osobne iskaznice ( za fizičke osobe koje predstavljaju grupu građana I fizičke osobe koje imaju registrirani obrtili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost )

2.      Presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 30 dana od dana objave natječaja  ( sudski/obrtni registar ili odgovarajući upisnik )

3.      Za mlađe uzrasne kategorije sportskih udruga Grada Varaždina potrebno je dostaviti potvrdu da su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Dostavom ponude na objavljeni natječaj svi ponuditelji dali su privolu Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim

prilozima odnosno ispravama.

Ponuditelji se obvezuju pridržavanja svih  mjera propisanih ODLUKOM  STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE Grada Varaždina o o protuepidemijskim mjerama u vezi korištenja – davanja u zakup školsko-sportskih dvorana osnovnih škola za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19  donesene 3. rujna 2020.

Rok za dostavu ponuda je  18. rujna 2020. do 12,00 sati.

 

Ponude slati na adresu:

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

TOMISLAV ŠPOLJAR

JURJA KRIŽANIĆA 33, VARAŽDIN

Uz naznaku „za javni natječaj za davanje u zakup sportske dvorane – ne otvaraj“

 

Ponude se ne otvaraju javno.

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

 

  1. PROFESOR/ICA DEFEKTOLOG – smjer rehabilitacija, MAGISTAR/RA EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

-    1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uvjeti:

 

-        magistar/ra edukacijske rehabilitacije, profesor/ica defektolog rehabilitator i ispunjeni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 05/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)

-        radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106.   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-        osobe iz članka 102. stavka 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze u skladu s člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

-        poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

-        osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva

-        nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

-        kandidati prijavom na natječaj (koju je potrebno vlastoručno potpisati) daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.

 

Uz prijavu priložiti: životopis, presliku domovnice, diplome te potvrdu o

nekažnjavanju, ne stariju od 30 dana od raspisivanja natječaja.

 

Dostava prijave na natječaj poštom na adresu Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav

Špoljar, Jurja Križanića 33, 42000 Varaždin s naznakom „za natječaj“.

Kandidate koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će se procjena, odnosno testiranje

kandidata.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Svaki kandidat bit će izvješten o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 11.9. do 19.9.2020..g.