NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

  1. PROFESOR/ICA DEFEKTOLOG – smjer rehabilitacija, magistar/ra edukacijske rehabilitacije

-    1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uvjeti:

- magistar/ra edukacijske rehabilitacije, profesor/ica defektolog rehabilitator i ispunjeni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 05/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)

- radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106.   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- osobe iz članka 102. stavka 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze u skladu s člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

- osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

- kandidati prijavom na natječaj (koju je potrebno vlastoručno potpisati) daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti: životopis, presliku domovnice, diplome te potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 30 dana od raspisivanja natječaja.

Dostava prijave na natječaj poštom na adresu Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Križanića 33, 42000 Varaždin s naznakom „za natječaj“.

Kandidate koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će se procjena, odnosno testiranje kandidata.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Svaki kandidat bit će izvješten o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od objave natječaja.

Natječaj je raspisan 19. lipnja 2019.