Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 66. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Školski odbor Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin, Jurja Križanića 33,  raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar

Ravnatelj/ica Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika,  osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 (pet) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Centra može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno,  osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-      životopis,

-      diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-      domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

-      dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

-      dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO),

-      potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova,

-      uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

-      dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za

  • osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.  stavka 3.. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-      dokaze o dodatnim kompetencijama koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja ( poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima )

-      program rada za mandatno razdoblje

            Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Križanića 33, 42 000 Varaždin,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvaraj“.

Natječaj je otvoren od 27. 11. do 5. 12. 2019. godine.

O T V O R E N I    P O Z I V

I

za prikupljanje prijava 20 (korisnika) odraslih osoba s lakšim ili umjerenim intelektualnim teškoćama potencijalnih korisnika usluge poludnevnog boravka u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Križanića 33, Varaždin.

otvoreni poziv I – RO

O T V O R E N I    P O Z I V

II

za prikupljanje prijava djece korisnika usluge rane intervencije s intelektualnim teškoćama u dobi od 0-3 godine i djecu u dobi od 3-7 godina, a sukladno odredbama članaka 104. stavka 1. alineja 8.; članak 130. i članak 150. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15).

otvoreni poziv II – rana intervencija