Slika1

 

Rana intervencija uključuje poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, adaptivnih vještina, poticanje komunikacije i socijalne interakcije te jezično-govornih vještina. Usluga se pruža djeci kod koje je u ranoj dobi, od rođenja do navršene sedme godine, uočeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili teškoća. Pravovremeno uključivanje u ranu intervenciju od iznimne je važnosti za dijete jer se u ranom razdoblju djetetova života postavljaju temelji za njegovu budućnost. Kvalitetna i stručna podrška potiče djetetov optimalni razvoj. Postupci i aktivnosti u koje uključujemo dijete strukturirani su, znanstveno provjereni i potiču razvoj djetetovih kapaciteta, vještina i sposobnosti, a odabiru se na temelju inicijalnog razgovora s roditeljima te formalnih i neformalnih oblika procjene djetetovih mogućnosti, potreba i interesa.

Usluga rane intervencije obuhvaća i stručnu i savjetodavnu pomoć roditeljima i drugim članovima obitelji. Uključivanjem obitelji u ranu intervenciju njihovog djeteta članovi obitelji se osnažuju, potiču na sudjelovanje, stručnjak radi na jačanju njihovog samopouzdanja, pruža im sve potrebne informacije, aktivno ih uključuje u donošenje odluka i sve poticajne aktivnosti, usmjerava ih na druge izvore podrške i potpore.

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar pruža besplatnu uslugu rane intervencije djeci i roditeljima s područja grada Varaždina i Varaždinske županije. Za uključivanje u program rane intervencije potrebno je uz prijavu priložiti i mišljenje pedijatra.

Svi upiti i informacije dobrodošli su na službeni mail: [email protected]

M. Hunjek